Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
  Udostępnij na facebook.com

  Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., III CZP 16/16

   

  Uchwała podjęta została na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zagadnienia prawnego:  „Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługuje roszczenie regresowe o częściowy zwrot tego odszkodowania od innego zakładu ubezpieczeń, będącego stroną umowy ubezpieczenia OC posiadacza tego samego pojazdu mechanicznego?​”

  Wskazane powyżej zagadnienie prawne budzące poważną wątpliwość powstało przy rozpoznawaniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowy zasadzającego od G. Towarzystwa  Ubezpieczeń S.A. na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „W.” S.A. połowę kwoty wypłaconej poszkodowanemu. W ocenie Sądu Rejonowego powodowi służyło wobec pozwanego roszczenie regresowe. Uznał bowiem, że już tylko z samej treści przepisów art. 828 § 1 k.. oraz 8241 § 2 k.c., który należy stosować odpowiednio do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, wynika, że zakład ubezpieczeń ma podstawy prawne do żądania częściowego zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania od innego zakładu ubezpieczeń, będącego stroną umowy ubezpieczenia OC posiadacza tego samego pojazdu  mechanicznego. Wydaje się, że za taką interpretacją wspomnianych wyżej przepisów przemawiają względy słusznościowe, a zasadnicze znaczenie miałaby ich wykładnia celowościowa. Można bowiem uznać, że intencją ustawodawcy było rozłożenie odpowiedzialności odszkodowawczej pomiędzy zakłady ubezpieczeń, które za tożsame zdarzenie ubezpieczeniowe odpowiadają w oparciu o jednakową podstawę prawną.

  Sąd Najwyższy uwzględnił stanowisko Sądu Rejonowego i podjął następującą uchwałę:

  „Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 8241 § 2 k.c.”

  Powyższe należy uznać za zasadne, zważywszy chociażby na słusznie podnoszony pogląd, iż gdyby odmówić zwrotu części szkody od drugiego zakładu, to zawarta na rzecz tej samej osoby przez każdego z ubezpieczycieli umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej miałaby charakter losowy (uzależniony bowiem od decyzji poszkodowanego wobec kogo skierować żądanie wypłaty odszkodowania).