+48 505 618 080
Oferta AN
Oferta kancelarii

Dla osób fizycznych

Prawo cywilne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i sporów sądowych, a w szczególności w zakresie: prawa rzeczowego, ochrony dóbr osobistych, wykonywania zobowiązań umownych, odszkodowań z tytułu niewykonania zobowiązań lub czynów niedozwolonych, prawa spadkowego, dochodzenia wierzytelności oraz postępowań wieczystoksięgowych. Kancelaria reprezentuje Klientów na etapie pozasądowego rozwiązywania sporów, oraz na etapie postępowania sądowego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Oferujemy również przygotowanie wszelkich pism zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia, sprzeciwu, zarzutów od nakazu zapłaty, skargi kasacyjnej).

Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w zakresie: spraw o rozwód i separację, o podział majątku wspólnego małżonków, spraw o władzę rodzicielską, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, z zakresu opieki i kurateli.

Kancelaria wspiera Klientów w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, w szczególności poprzez analizę umów o pracę, prawidłowości zastosowanego trybu rozwiązania stosunku pracy, prowadzenia negocjacji z pracodawcą. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

Ścisłą specjalnością Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego. Pomoc prawna może obejmować między innymi: reprezentację w postępowaniach administracyjnych i w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również sporządzanie wniosków, odwołań i zażaleń, zarzutów i zażaleń w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej z zakresu dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli, w szczególności: z tytułu szkód komunikacyjnych (majątkowych i osobowych), szkód w nieruchomościach oraz dochodzeniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Spory z deweloperami

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnych pomocy prawnej w przypadku sporu z deweloperami, polegającą w szczególności na sporządzaniu i opiniowaniu umów deweloperskich i umów o roboty budowlane, dochodzeniu roszczeń związanych z wadami w oddanym lokalu mieszkalnym (budynku) oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu mieszkalnego.

Umowy

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów. Zapewnia również kompleksową pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów oraz prawidłowej jej realizacji, jak również uczestnictwo w procesie negocjacji.