+48 505 618 080
Oferta AN
Oferta kancelarii

Dla przedsiębiorców

Obsługa prawna

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców działających indywidualnie lub w ramach spółek prawa handlowego bądź spółek prawa cywilnego. Współpracę opieramy na wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, co pozwala na efektywne i szybkie rozwiązywanie zaistniałych problemów prawnych.

Kancelaria oferuje współpracę w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej, jak i doraźnej pomocy prawnej.

Zakładanie i likwidacja

Zapewniamy wsparcie w zakresie wyboru właściwej dla Klienta formy działania. Doradzamy w procesie powstawania podmiotu (tworzenia filii, oddziałów), dokonywania zmian formy organizacyjnej. Zapewniamy wsparcie prawne w procesie upadłości, restrukturyzacji, rozwiązania i likwidacji podmiotów. Przygotowujemy dla Klienta wszelkie dokumenty z tym związane, w tym w szczególności umowy spółki, statuty, akty założycielskie, wnioski o wpis do rejestru lub ewidencji.

Porady prawne, opinie prawne

Zapewniamy doradztwo prawne z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, budowlanego, szeroko rozumianego prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, pracy i prawa handlowego, zamówień publicznych.

Sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności, w tym w szczególności dotyczących złożonych problemów prawnych. Zapewnienie zgodności funkcjonowania (działalności) Klientów kancelarii z aktualnymi regulacjami prawnymi. Ustanawianie standardów prawnych i zapewnienie ich realizacji.

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientów w zakresie prawa pracy. Specjalizujemy się w projektowaniu umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej, aktów wewnętrznych – układów zbiorowych pracy, regulaminów wewnętrznych (pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych) i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy. Doradzamy naszym Klientom w zakresie wyboru optymalnych zasad nawiązania i rozwiązania stosunków pracy. Reprezentujemy Klientów w przypadku sporów sądowych z zakresu prawa pracy. Kancelaria oferuje również prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.

Kontrakty handlowe

Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu projektów umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Dokonujemy analizy umów pod względem bezpieczeństwa Klienta, rekomendując odpowiednie rozwiązania i optymalne formy zabezpieczenia celem usprawnienia realizacji, zminimalizowania wszelkich ryzyk i zapewnienia właściwej ochrony przed ewentualnym sporem. Zapewniamy doradztwo w procesie realizacji umowy z uwzględnieniem analizy ewentualnych sporów sądowych. Kancelaria wspiera swoich Klientów podczas negocjacji z partnerami biznesowymi.

Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w procedurze udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy, obejmującą między innymi: pomoc prawną przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, pomoc prawną przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie środków odwoławczych, a także przy rozstrzyganiu sporów wynikłych na tle wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowania sądowe

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie, zarówno w fazie postępowania przedsądowego jak i w toku postępowania sądowego przed sądami powszechnymi jak i przed Sądem Najwyższym. Mając na uwadze interes Klienta dokonujemy analizy każdej sprawy oceniając sytuację procesową Klienta oraz ryzyko prowadzenia konkretnego sporu sądowego. Gruntowna analiza każdej sprawy, w tym w szczególności zasadności roszczeń i możliwości ich udowodnienia, pozwala na rekomendację Klientowi, czy warto prowadzić dany spór, czy też zaangażować się w możliwości ugodowego zakończenia sprawy. Sporządzamy profesjonalne pisma przedsądowe, procesowe i pozasądowe, w tym w szczególności w zakresie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Reprezentujemy Klientów również w postępowaniu egzekucyjnym oraz w postępowaniu mediacyjnym jak również wszelkich próbach ugodowego załatwienia sporu.

Postępowania administracyjne

W ramach świadczonej obsługi prawnej wspieramy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania niezbędnych decyzji. Sporządzamy również opinie prawne w zakresie zagadnień prawa administracyjnego. Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, jak i w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.